← Vrati se na Blog

Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Vlada Srbije usvojila je 10.04.2020. godine 3 (tri) uredbe kojima se precizira pravni okvir ko će moći da koristi državnu omoć iz paketa ekonomskih mera. Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima objavljena i zvanično važi od 10.04.2020. godine. Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja:

Fiskalne pogodnosti

 1. Privrednim subjektima u privatnom sektoru a odnose se pre svega na odlaganje dospelosti i plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje dospevaju u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine (dakle, mart, april i maj) za one koji do 10. aprila nisu isplatili martovsku platu, a izuzetno za poreze i doprinose koji se plaćaju na junsku platu, do 31. jula 2020. godine (za one koji su već isplatili martovsku platu). Ove tri rate platiće se od 04.01.2021. godine na najduže 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24).
  Dakle, poslodavci imaju mogućnost da isplate neto zaradu zaposlenim bez istovremenog plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mart, april i maj ili april, maj i jun. Ova pogodnost se odnosi i na preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu (platu). Korišćenje ove pogodnosti ostvariće se podnošenjem poreskih prijava  na obrascu PPP-PD, gde se u rubrici 1.4. – datum plaćanja, umesto redovnog roka dospelosti, stavlja se datum 04.01.2020. godine.
 2. Odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit za mart, april i maj (dospelost je 15. april, 15. maj i 15. jun), sve do momenta predaje konačnog poreskog bilansa za 2020. godinu (rok je 30.06.2021. godine), sa mogućnošću da se ove 3 odložene rate plate na 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24). Način ovog odloženog plaćanja bliže će urediti ministar finansija.
 3. Odlaganje plaćanja akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici, preduzetnici-paušalci) koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna (dakle, akontacije za mart, april i maj). Dakle, ove 3 rate plaća će se od 04.01.2021. godine na najduže 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24). Međutim, sve razlike poreza i doprinosa po konačnom poreskom bilansu za 2019. godinu moraju se uplatiti bez odlaganja (rok za predaju je 15. april 2020. godine).

Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije

Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije opredeljena su za dve grupe privrednih subjekata. Razvrstavanje se vrši na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Pravna lica osnovana tokom 2019. i 2020. godine smatraju se malim pravnim licima. Isplata ovih direktnih davanja – novčanih sredstava išla bi preko namenskog računa koji bi privredni subjekat otvorio kod poslovne banke. Kako je rečeno na predstavljanju mera, potrebno je obavestiti Poresku upravu o banci kod koje privredni subjekat želi da otvori namenski račun (neka od svojih poslovnih banaka kod koje imate otvorene redovne račune). Sama tehnika realizacije ove pomoći tek treba da bude bliže uređena pravilnikom koji donosi ministar finansija.

  1. Mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, preduzetnici-paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica – Svi privredni subjekti iz ove grupe mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih sredstava iz budžeta u iznosu minimalne neto zarade za mart 2020. godine, po zaposlenom (30.367,04RSD) za 3 meseca. Isplata bi se izvršila u maju, junu i julu. Ovo pravo ima i preduzetnik, preduzetnik-paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice i za sebe i za svoje zaposlene ako ih ima, osim u slučaju ako je zaposlen negde drugo (dakle, ima preduzetničku radnju iz radnog odnosa) i ako je penzioner. Pravo na direktno davanje ostvaruje se i za zaposlene sa nepunim radnim vremenom (u srazmeri sa ugovorenim procentom radnog angažovanja).
  2. Velika pravna lica (50% osnovne minimalne neto zarade po zaposlenom). Spisak lica za koje veliko pravno lice ima pravo na direktno davanje, podnosiće se na posebnom obrascu koji propiše ministar finansija.

Gubitak prava

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko u periodu od uvođenja vanrednog stanja (od 15.032020), pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja (31.10.2020. godine), smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaključene ugovore o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u pomenutom periodu. Takođe, privredni subjekti ne smeju da isplaćuju dividendu do kraja 2020. godine, jer u tom slučaju gube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti.

Provera ispunjenosti navedenih uslova vršiće se na kraju svakog meseca do kraja 2020. godine, počev od aprila 2020. godine.

Privredni subjekti koji izgube pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja dužni su da najkasnije u roku od 5 (pet) dana od prestanka prava:

 • izvrše povraćaj svih direktnih davanja zajedno sa kamatom;
 • plate sve odložene obaveze zajedno sa kamatom.

Oslobođeni su plaćanja PDV svi koji bez naknade daju dobra ili izvše usluge Ministarstvu zdravlja, RFZO i zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini. Dakle, obveznik PDV koji izvrši promet robe ili uslugu navedenim subjektima PDV ne obračunava i ne plaća, a ima pravo na odbitak prethodnog PDV-a. Ovde je predviđena retroaktivnost, tj. ovo važi od 15. marta do dana prestanka vanrednog stanja. Za ovo je uvedena obaveza vođenja posebne evidencije koja obavezno sadrži naziv, adresu i PIB lica kojem je izvršen promet dobara ili usluga i podatke o ceni koštanja ili nabavnoj ceni dobara ili usluga čiji je promet izvršen.

Kontakt