← Vrati se na Blog

Povećanje osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza

Povećanje osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću (društvo) može da se poveća, između ostalog, i pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital. Ta potraživanja prema društvu mogu biti kratkoročna ili dugoročna, pošto Zakon ne propisuje, ali i ne ograničava vrstu obaveze koja može da se konvertuje u kapital.

Koji je značaj ove zakonske odredbe?

U praksi ovo znači da društvo umesto da svoje obaveze prema poveriocima (po osnovu isporučene robe, pružene usluge, zajma, itd.) izmiri plaćanjem, iste izmiruje konverzijom navedenih potraživanja u osnovni kapita. Dakle, društvo time smanjuje svoje obaveze a povećava sopstveni osnovni kapital.

U Asst Office-u, smatramo da je ovakav način „namirivanja“ obaveza društva daje značajne mogućnosti u trenutnim ekonomskim uslovima privređivanja, kao i da predstavlja pogodan način rešavanja dužničko-poverilačkih odnosa. Rešenje jeste da poverilačka i dužnička strana pronađu zajednički interes, gde se dužnik oslobađa svojih obaveza, i umanjuje svoja upravljačka i imovinska prava u korist poverilaca. Na taj način izbegava se skupocena i komplikovana procedura izvršenja, kao i plaćanje naknade za kašnjenje.

Šta znači konvertovanje obaveza u osnovni kapital?

Kao što smo već istakli, konverzija, odnosno pretvaranje potraživanja u osnovni kapital jeste zamena poveriočevog potraživanja prema društvu u njegov ulog u tom društvu. Ovaj ulog predstavlja novčani ulog sa konkretnim procentom učešća u osnovnom kapitalu društva.

Ovaj način rešavanja dužničko-poverilački odnosa je pogodan iz nekoliko razloga:

  • Gasi se potraživanje poverioca prema dužniku;
  • Konverzija potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema društvu u njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu tog društva;
  • Smanjuju se obaveze društva i poboljšava se finansijska struktura društva;
  • Izbegavaju se sudsko-advokatski troškovi, kao i troškovi izvršenja

Kakav je poreski tretman konverzije?

Konverzija novčanog potraživanja poverioca u osnovni kapital društva, po osnovu koga poverilac novčanog potraživanja stiče ili povećava svoj postojeći udeo u društvu, nije predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon, niti porezom na prenos apsolutnih prava.

Koja je neophodna dokumentacija za realizaciju registracije povećanja osnovnog kapitala?

  • Registraciona prijava;
  • Odluka Skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala društva;
  • Dokaz kojim se dokazuje postojanje potraživanja prema društvu.

Bitno je istaći da ukoliko se Agenciji za privredne registre dostavlja dokument koji predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti (osnivački akt, ugovor o statusnoj promeni/plan podele, ugovor o pristupanju člana i povećanju kapitala, odluka o povećanju nenovčanog kapitala) ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Dakle, u ovom slučaju neophodna je overa kod javnogbeležnika.

U slučaju da su Vam neophodne dodatne informacije ili da želite da sprovede postupak povećanja osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza kontaktirajte Asst Office.

← Vrati se na Blog

Kako se registrovati kao preduzetnik

How To Register as a Sole Proprietor in Serbia

Izaberite odgovarajuće ime

U skladu srpskim zakonom, poslovno ime jpredizetnika mora da sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto sedišta preduzetnika. Može takođe da sadrži ime, kao i predmet poslovanja preduzetnika. Takođe, ime preduzetnika mora biti različito od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja, tako da ne izaziva zabunu u vezi identiteta drugog vlasnika. Što se tiče registrovane adrese, odnosno sedišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije. Savetujemo Vam da proverite dostupnost željenog poslovnog imena i, ako je to moguće, da ga rezervišete. Rezervacija važi 60 dana.

Izaberite osnovnu delatnost

Iako se ni jedan konkretan dokument ne odnosi na ovo pitanje, smatramo da je veoma važno da definišete koju poslovnu dealtnost želite da obavljate. Ova aktivnost će biti navedena u registracionoj prijavi. Ako, osim dominantne aktivnosti, želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete dodati precizan ili manje precizan opis ovih drugih delatnosti pored opisa osnovne delatnosti.

Pripremiti obrasce za registraciju i dostaviti dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre je organizovana kao jedinstveno mesto kontakta za registraciju kao samostalni preduzetnik u Srbiji. Pre nego što pošaljete registracionu prijavu, potrebno je platiti propisane državne takse i dostaviti dokaz o uplati. Uz obrazac za registraciju i dokaz o uplati za državne takse, neophodno je dostaviti i ličnu kartu, kao i saglasnosti ili drugi akt nadležnog organa, ako je to propisano kao uslov za registraciju po zakonu. Potrebno je 3 do 5 dana da Agencija za privredne registre donese odluku o registraciji.

Otvorite bankovni račun

Nakon što dobijete odobrenu Odluku o registraciji spreduzetnika, možete izabrati banku i otvoriti bankovni račun. Bez obzira da li vam je potrebna pomoć u odabiru naziva, pripremanju obrazaca za registraciju ili pomoći da odaberete banku koja odgovara Vašim poslovnim potrebama, AsstOffice Vam je na usluzi.