← Vrati se na Blog

Kako osnovati i registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

How to Start a Limited Liability Company (LLC) in Serbia
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Izaberite odgovarajuće ime za svoje preduzeće

Poslovno ime mora da sadrži naziv firme, pravnu formu i mesto gde se nalazi sedište preduzeća, na primer, AsstOffice d.o.o Novi Sad.

Kada je reč o sedištu društva pored imena opštine i mesta u kojem je društvo registrovano, neophodno je u registracionu prijavu kao i u Odluku ili Ugovor o osnivanju, uneti i tačnu adresu, odnosno ulicu i broj. Ukoliko nemate mogućnost da zakupite poslovni prostor ili da društvo registrujete na adresu Vašeg prebivališta ili boravišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije.

Takođe, pri izboru naziva društva treba obratiti pažnju na to da li je naziv Vašeg društva identičan ili sličan poslovnom nazivu drugog društva. Stoga, treba da se uverite da je ime društva koje želite dostupno i da se razlikuje od imena drgih društava za najmanje tri znaka. U slučaju da je željeni naziv dostupan, i u skladu sa propisima, predlažemo da rezervišete taj naziv. Time ćete biti sigurni da niko neće registrovati preduzeće pod tim nazivom. Rezervacija naziva važi 60 dana.

Izradite Odluku ili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

Postoje dva različita tipa osnivačkog akta, koji predstavljaju konstitutivni akt svakog preduzeća. Jedna je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, i sačinjava se kada je osnivač društva samo jedno lice. Drugi je Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koji se sačinjava kada su dva ili više llica osnivači. Pri izradi ovih dokumenata postoje obavezni elementi propisani Zakonom o privrednim društvima, koji moraju biti uključeni u svaku Odluku ili Ugovor.

Overite potpis(e) osnivača

Zakonom o privrednim društvima je propisano da potpis (potpisi) osnivača moraju biti overeni od strane javnog beležnika. Preporučujemo notarizaciju najmanje 4 kopije konstitutivnog akta, jedan za javnog beležnika, jedan za izabranu banku, jedan za Agenciju za privredne registre i jedan za čuvanje u Vašim spisima.

Uplatite osnovni kapitala

Pre nego što odete u Agenciju za privredne registre da dostavite sva neophodna dokumente za osnivanje i registraciju preduzeća, morate uplatiti ili uneti osnovni kapital društva, bilo novčani ili nenovčani. Minimalni iznos osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iznosi 100,00 RSD, oko 0,83 EUR, osim ako je za određenu poslovnu aktivnost zakonom utvrđen veći iznos. Banka će otvoriti privremeni račun za ovu transakciju i izdati dokaz o plaćanju.

Pripremite registracionu prijavu i dostavite dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre predstavlja državni sistem registracije privrednih društava i preduzetnika, i postavljena je kao jedinstveno mesto konkakta za ove usluge. Pre podnošenja svih prethodno izrađenih, overenih i pripremljenih dokumenata, zajedno sa dokazom o plaćanju, neophodno je popuniti registracionu prijavu i uplatiti državne takse. Kada sva ova dokumenta dostavite Agenciji za privredne registre, potrebno je 3 do 5 dana da donesu Odluku o registraciji Društva.

Otvorite bankovni račun

Registracija preduzeća u Srbiji završava se otvaranjem bankovnog računa za novoosnovano preduzeće. Obično se u istoj banci u kojoj ste uplatili osnovni kapital otvara trajni bankovni račun, ali to nije obavezno. To znači da možete otvoriti privremeni bankovni račun za uplatu osnivnog kapitala u jednoj banci, i trajni bankovni račun preduzeća u drugoj banci.

Nakon što završite proces otvaranja trajnog računa za potrebe Vašeg društva, podnesite zahtev za prenos osnovnog kapitala  novootvoreni račun kako biste istim mogli raspolagati za potrebe društva.

Izaberite računovođu

Iako ovo možda ne izgleda kao deo procesa formiranja i registracije preduzeća, mi u AsstOffice-u želimo da osiguramo da su svi aspekti Vašeg poslovanja zadovoljeni. Stoga je naše stručno mišljenje da su računovodstvene usluge važan deo vođenja uspešnog poslovanja i zato preporučujemo da odaberete računovođu u procesu registracije preduzeća.

Ukoliko već danas želite da dobijete informacije u vezi sa osnivanjem društva sa odgraničenom odgovornošću, kontaktirajte Asst Office.