← Vrati se na Blog

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Contents of the Memorandum of Association
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Svaki akt o osnivanju društva, bez obzira da li je to Odluka  o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, mora da sadrži sledeće elemente koji regulišu:

Podaci o članovima društva, kao i podatak o prebivalištu člana društva

Podaci koji se ovde podrazumevaju jesu lično ime i jedinstveni matični broj građana, kao i prebivalište članova društva. Ovo su podaci koji su upisani u Vašu ličnu kartu, te je neophodno obezbediti i kopiju ličnu karte koja se predaje prilikom overe osnivačkog akta kod javnog beležnika, kao i u Agenciji za privredne registre pirlikom predaje dokumentacije za registrovanje društva.

Poslovno ime i sedište društva

Svako društvo mora imati svoju poslovnu adresu, odnosno sedište. Ova adresa je takođe uključena u poslovno ime Vašeg društva. Asst Office Vam može obezbediti ovu adresu ili Vam pomoći da pronađete odgovarajući poslovni prostor ako Vam je isti potreban. Takođe, ako ste digitalni nomad ili freelancer, možemo Vam obezbediti virtualnu kancelariju, tako da ispunjavate zakonsku obavezu prilikom registracije društva, a da niste čak ni u Srbiji.

Pretežna delatnost društva

Svako društvo mora imati registrovanu bar jednu pretežnu poslovnu delatnost. Šifre poslovnih adelatnosti mogu se naći u Registru delatnosti. Društvo, osim što ima pretežnu poslovnu delatnost, može registrovati i dodatne delatnosti.

Ukupan iznos osnovnog kapitala društva

Minimalni iznos osnovnog kapitala društva, novčanog ili nenovčanog, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima je 100,00 dinara za d.o.o i 3.000.000,00 dinara za akcionarsko društvo. Izuzeće od ovog pravila može se naći u navedenom Zakonu i odnosi se na specifične poslovne delatnosti.

Iznos iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva

Svaki član društva doprinosi društvu putem novčanih ili nenovčanih uloga. Nenovčani ulozi su u srpskom zakonu navedeni kao stvari i prava.

Vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva

U većini slučajeva ulozi se uplaćuju u trenutku osnivanja i registracije društva, ali se u praksi primećuje izuzeće.

Udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima

Procenat osnovnog kapitala u vlasništvu svakog člana društva zavisi od iznosa uplaćenih i / ili unetih uloga tih članova.

Određivanje organa preduzeća i njihovih nadležnosti

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju da je upravljanje organizovano kao jednodomno, organi društva su:

  • Skupština;
  • Jedan ili više direktora.

Ako je uprava organizovana kao dvodomno, organi društva su:

  • Skupština;
  • Nadzorni odbor;
  • Jedan ili više direktora.

Zastupanje Društva

U većini slučajeva, društvo predstavlja njen direktor, ali i drugi predstavnici mogu biti navedeni u osnivačkom aktu. Svi predstavnici moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre. Asst Office Vam nudi mogućnost da bude registrovan kao zastupnik Vašeg pravnog lica, sa ovlšćenjima koje Vi odredite i koji se definišu ugovorom.

Trajanje i prestanak društva

Društvo se može osnovati na određeno ili neodređeno vrieme. Ove informacije moraju biti navedene i u Registracionim prijavama Agencije za privredne registre.

Ukoliko Vam je neophodna pomoć i podrška prilikom sačinjavama osnivačkog akta privrednog društva, kontaktirajte nas već danas.

← Vrati se na Blog

Kako osnovati i registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

How to Start a Limited Liability Company (LLC) in Serbia
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Izaberite odgovarajuće ime za svoje preduzeće

Poslovno ime mora da sadrži naziv firme, pravnu formu i mesto gde se nalazi sedište preduzeća, na primer, AsstOffice d.o.o Novi Sad.

Kada je reč o sedištu društva pored imena opštine i mesta u kojem je društvo registrovano, neophodno je u registracionu prijavu kao i u Odluku ili Ugovor o osnivanju, uneti i tačnu adresu, odnosno ulicu i broj. Ukoliko nemate mogućnost da zakupite poslovni prostor ili da društvo registrujete na adresu Vašeg prebivališta ili boravišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije.

Takođe, pri izboru naziva društva treba obratiti pažnju na to da li je naziv Vašeg društva identičan ili sličan poslovnom nazivu drugog društva. Stoga, treba da se uverite da je ime društva koje želite dostupno i da se razlikuje od imena drgih društava za najmanje tri znaka. U slučaju da je željeni naziv dostupan, i u skladu sa propisima, predlažemo da rezervišete taj naziv. Time ćete biti sigurni da niko neće registrovati preduzeće pod tim nazivom. Rezervacija naziva važi 60 dana.

Izradite Odluku ili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

Postoje dva različita tipa osnivačkog akta, koji predstavljaju konstitutivni akt svakog preduzeća. Jedna je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, i sačinjava se kada je osnivač društva samo jedno lice. Drugi je Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koji se sačinjava kada su dva ili više llica osnivači. Pri izradi ovih dokumenata postoje obavezni elementi propisani Zakonom o privrednim društvima, koji moraju biti uključeni u svaku Odluku ili Ugovor.

Overite potpis(e) osnivača

Zakonom o privrednim društvima je propisano da potpis (potpisi) osnivača moraju biti overeni od strane javnog beležnika. Preporučujemo notarizaciju najmanje 4 kopije konstitutivnog akta, jedan za javnog beležnika, jedan za izabranu banku, jedan za Agenciju za privredne registre i jedan za čuvanje u Vašim spisima.

Uplatite osnovni kapitala

Pre nego što odete u Agenciju za privredne registre da dostavite sva neophodna dokumente za osnivanje i registraciju preduzeća, morate uplatiti ili uneti osnovni kapital društva, bilo novčani ili nenovčani. Minimalni iznos osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iznosi 100,00 RSD, oko 0,83 EUR, osim ako je za određenu poslovnu aktivnost zakonom utvrđen veći iznos. Banka će otvoriti privremeni račun za ovu transakciju i izdati dokaz o plaćanju.

Pripremite registracionu prijavu i dostavite dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre predstavlja državni sistem registracije privrednih društava i preduzetnika, i postavljena je kao jedinstveno mesto konkakta za ove usluge. Pre podnošenja svih prethodno izrađenih, overenih i pripremljenih dokumenata, zajedno sa dokazom o plaćanju, neophodno je popuniti registracionu prijavu i uplatiti državne takse. Kada sva ova dokumenta dostavite Agenciji za privredne registre, potrebno je 3 do 5 dana da donesu Odluku o registraciji Društva.

Otvorite bankovni račun

Registracija preduzeća u Srbiji završava se otvaranjem bankovnog računa za novoosnovano preduzeće. Obično se u istoj banci u kojoj ste uplatili osnovni kapital otvara trajni bankovni račun, ali to nije obavezno. To znači da možete otvoriti privremeni bankovni račun za uplatu osnivnog kapitala u jednoj banci, i trajni bankovni račun preduzeća u drugoj banci.

Nakon što završite proces otvaranja trajnog računa za potrebe Vašeg društva, podnesite zahtev za prenos osnovnog kapitala  novootvoreni račun kako biste istim mogli raspolagati za potrebe društva.

Izaberite računovođu

Iako ovo možda ne izgleda kao deo procesa formiranja i registracije preduzeća, mi u AsstOffice-u želimo da osiguramo da su svi aspekti Vašeg poslovanja zadovoljeni. Stoga je naše stručno mišljenje da su računovodstvene usluge važan deo vođenja uspešnog poslovanja i zato preporučujemo da odaberete računovođu u procesu registracije preduzeća.

Ukoliko već danas želite da dobijete informacije u vezi sa osnivanjem društva sa odgraničenom odgovornošću, kontaktirajte Asst Office.