← Vrati se na Blog

Evidentiranje stvarnih vlasnika privrednih društava

Records of Beneficial Owners of Legal Entity in Serbia

Zakon o centralnoj evidenciji pstvarnih vlasnika (Zakon) predviđa da sva pravna lica i drugi subjekti registrovani u Republici Srbijii, a osnovani do 31. decembra 2018. godine, moraju evidentirati podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnik najkasnije do 31. januara 2019. godine.

Ovi subjekti, kao i pravna lica osnovana nakon 31. decembra 2018. godine, u skaldu sa Zakona imaju obavezu da evidentiraju navedene promene, u roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa i druge promene na osnovu kojih se mogu proceniti uslovi stvarnog vlasnika registrovanog subjekta.

Na koga se primenjuje navedeni Zakon?

Odredbe navedenog Zakona se primenjuju na sva pravna lica i druge subjekte registrovane u Republici Srbiji, i to:

  • privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
  • zadruge;
  • ogranke stranih privrednih društava;
  • poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;
  • fondacije i zadužbine;
  • ustanove;
  • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Kako se evidentirati kao stvarni vlasnik registrovanog u Republici Srbiji?

Centralnu evidenciju vodi Agencija za privredne registre (APR), u elektornskoj formi. Kao stvarni valsnik možete se prijaviti ukoliko imate elektronski sertifikovani potpis izdat od strane JP Pošta Srbije, Halcom A.D., te ukoliko na Vašoj ličnoj karti sa čipom aktivirate elektronski potpis.

Prijavom na portal Centrale evidencije kod APR, možete uneti Vaše lične podatke i evidentirati se kao stvarni vlasnik privrednog društva.

Da li neko može u moje ime da izvrši evidentiranje stvarnih vlasnika?

Odgovor je, ne. Samo Vi lično možete preuzeti elektronski sertifikovani potpis is a istim se evidentirati u Centralnoj Evidenciji.

Koje su kazne za neispunjenje obaveze evidentiranje stvarnih vlasnika?

Pravno lice koje ne ispuni obavezu evidentiranja stvarnih vlansika privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji biće kažnjeno novčanim iznosom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara. Sad ruge strane, novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, ukoliko se navedena obaveza ne ispuni.

Ukoliko Vam je neophodan savet ili pomoć u vezi sa osnivanjem privrednog društva, ili, ukoliko imate poteškoća sa evidentiranjem stvarnih vlasnika privrednih društava registrovanih u Republici Srbiji, Asst Office tim Vam stoji na raspolaganju.