← Vrati se na Blog

12 koraka kako organizovati produktivan sastanak u remote timu

12 koraka kako organizovati produktivan sastanak u remote-u timu

Remote sastanci postali su sastavni deo posla, često i jedini način komunikacije između članova tima koji se nalaze na različitim lokacijama. Jedan od trendova u zapošljavanju identifikovan 2016. je zapošljavanje radne snage bez ograničenja na teritoriju. Ovih dana biznisi su se našli u situaciji, da promene način organizovanja rada i prilagode situaciji u kojoj članovi tima rade sa različitim lokacijama.

U cilju da vam pomognem kako da organizujete online team meeting, evo nekoliko predloga:

PRE SASTANKA – PRIPREMA

1. Pronađite pravi tool za organizovanje sastanka

Svima dobro poznat alat za organizovanje grupnih poziva je Zoom i Skype. Tu su i noviji alati, kao što su popularni Microsoft Teams, Google Hangouts,meet.jit i mnogi drugi. S obzirom da u nekim situacijama nisu svi članovi tima u mogućnosti da prisustvuju sastancima, razmislite o planu B i mogućnosti da im isti snimate. Ova opcija postoji na Zoom-u i na Google hangouts-u. Na taj način članovima tima koji su bili sprečeni da sastanak isprate uživo, mogu da naknadno pogledaju sastanak, postave pitanja ili da prosto saznaju sve neophodne informacije koje utiču na njihov posao. Takođe, tokom sastanka možete koristiti i neki od project management alata, kako bi revidirali status vaših taskova (zadataka). Među najpopularnijim su: Trello, Podio, ActiveCollab, Asana, Assabmle i mnogi drugi.

2. Priremite agendu

Pre početka sastanka usaglasite agendu i definišite razloge za organizovanje sastanka. Na taj način dajete priliku budućim sagovornicima da se pripreme i tako povećate interakciju među učesnicima.

3. Pozovite prave ljude

Kod organizovanja sastanka na daljinu jako je bitno da pozovete ljude koji su relevantni za datu temu. Ono što je bitno je da sa njima usaglasite vreme održavanja sastanka i da ga na osnovu povratne informacije zakažete. Za zakazivanje sastanka možete korisitit toolove kao što su doodle, calendly, google calendar i sinhronizacija kalendara.

TOKOM SASTANKA

4. Predstavite svakog od učesnika

Na početku svakog sastanka bitno je da predstavite svakog od učesnika jer neki od software nemaju mogućnost da se svako od učesnika predstavi putem kamera. Ovo je veoma važan korak jer na taj način podstičete ljude da učestvuju u sastanku i aktivno doprinose njegovoj produktivnosti. Za timove koji su već imali prilike da se sretnu ranije, umesto zvaničnog predstavljanja možete samo reći “Zdravo”, “Ćao”, “kako si?
Osoba koja organizuje sastanka, zvanični deo sastanka može početi sa: Zdravo, hvala puno svim prisutnim koji su se odzvali pozivu. Sa nama su danas… ( Imena osoba koje su prisutne i za čega su relevantne)

5. Uključite mikrofon samo kada pričate

Kako bi eliminisali audio prekide u komunikaciji (tzv. “seckanje”), eho i sve dodatne zvukove, preporuka je uključiti mikrofon samo kada pričate.

6. Pre početka zvaničnog sastanka pričajte o nekim svakodnevnim temama

S obzirom da ljudi nisu u kancelariji, nemaju mogućnost da pričaju o neobaveznim temama i da se na taj način relaksiraju. Iskoristite vreme dok se svi ne uključe na sastanak da pričate o tome šta ste radili, kako ste, šta ste čitali, gledali i slično.

7. Podsetite učesnike o ciljevima sastanka

Na početku zvaničnog dela sastanka podsetnik. Ako koristite neki online whiteboard alat za sastanke, možete tu staviti ciljeve kako bi bili svima vidljivi. Takođe, ovo je prilika za sve koji imaju nekih nejasnoća da postave pitanje i definišu očekivanja.

8. Delegirajte

Na početku sastanka možete podeliti uloge između članova tima: ko će pisati beleške, ko će organizovati naredni sastanka i slično. Obvezno pišite beleške koje ćete nakon sastanka proslediti svim učesnicima sastanka kao i ostalim zainteresovanim stranama.

9. Budite smireni i staloženi

Probajte da se skoncetirišite na jednu aktivnost i da eleminišete dodatne aktivnosti, jer možete izgubiti fokus i skrenuti sa teme sastanka. Takođe, uzmite u obzir da je kod rada na daljinu nekada prisutan samo jedan oblik komunikacije – glasovna komunikacija ili pisana komunikacija, te se neke informacije/podaci drugačije mogu protumačiti. Budite jasni u komunikaciji i ne ostavljajte nimalo prostora za dvosmislenost izrečenih reči.

10. Pozovite učesnike da se uključe u razgovor

U toku sastanka postavljajte sledeća pitanja: Da li se slažete sa time? Šta vas najviše zanima? Koji je vaš omiljeni deo? A koji manje omiljen? Na taj način podstičete uključenost učesnika i smanjujete mogućnost da će neko od učesnika izgubiti fokus sa tema sastanka.

11. Kako zadržati pažnju na sastancima?

Nakon što ste uložili puno truda oko organizacije, sigurno ne želite da sastanak bude dosadan. Kako da zadržati pažnju u online sastancima? Napravite zanimljive visuale, definišete ciljeve, podstičite otvoreno razmišljanje i slobodnu diskusiju.

NAKON SASTANKA

12. Pošaljite follow up email

Podsetite učesnike koje su osnove poruke nakon sastanka i koje su dogovorene akcije koje treba uraditi. Ovo doprinosi efikasnosti sastanka i jača važnost remote sastanka za članove tima. Naravno, bitno je da to neko i čita. Zato je važno da svoju poruku napišete kratko i jasno, uz male komentare i na način koji vama najviše odgovara. Neka vaš prvi izveštaj sa sastanka bude zanimljiv i svaki naredni put će učesnici sa nestrpljenje čekati.

Zaključak

Najveći izazov organizovanja remote sastanka je održati ljude zainteresovanim, održati njihov fokus. Neka vam gore izlistane smernice budu vodilja uz spremnost na improvizaciju i kreiranje novih ideja. Ovo je vreme da se igrate sa alatima i tehnikama za vođenje sastanaka, da upoznajete bolje svoje kolege i razmislite šta je bitno za uspešan sastanak. Vreme da čestitate rođendane online, da slavite svaki dan i slično.

← Vrati se na Blog

Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Vlada Srbije usvojila je 10.04.2020. godine 3 (tri) uredbe kojima se precizira pravni okvir ko će moći da koristi državnu omoć iz paketa ekonomskih mera. Uredba Vlade o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima objavljena i zvanično važi od 10.04.2020. godine. Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja:

Fiskalne pogodnosti

 1. Privrednim subjektima u privatnom sektoru a odnose se pre svega na odlaganje dospelosti i plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje dospevaju u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine (dakle, mart, april i maj) za one koji do 10. aprila nisu isplatili martovsku platu, a izuzetno za poreze i doprinose koji se plaćaju na junsku platu, do 31. jula 2020. godine (za one koji su već isplatili martovsku platu). Ove tri rate platiće se od 04.01.2021. godine na najduže 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24).
  Dakle, poslodavci imaju mogućnost da isplate neto zaradu zaposlenim bez istovremenog plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mart, april i maj ili april, maj i jun. Ova pogodnost se odnosi i na preduzetnika koji isplaćuje ličnu zaradu (platu). Korišćenje ove pogodnosti ostvariće se podnošenjem poreskih prijava  na obrascu PPP-PD, gde se u rubrici 1.4. – datum plaćanja, umesto redovnog roka dospelosti, stavlja se datum 04.01.2020. godine.
 2. Odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit za mart, april i maj (dospelost je 15. april, 15. maj i 15. jun), sve do momenta predaje konačnog poreskog bilansa za 2020. godinu (rok je 30.06.2021. godine), sa mogućnošću da se ove 3 odložene rate plate na 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24). Način ovog odloženog plaćanja bliže će urediti ministar finansija.
 3. Odlaganje plaćanja akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici, preduzetnici-paušalci) koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna (dakle, akontacije za mart, april i maj). Dakle, ove 3 rate plaća će se od 04.01.2021. godine na najduže 24 mesečne rate bez kamate (mesečne obaveze x 3 meseca / 24). Međutim, sve razlike poreza i doprinosa po konačnom poreskom bilansu za 2019. godinu moraju se uplatiti bez odlaganja (rok za predaju je 15. april 2020. godine).

Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije

Direktna davanja iz budžeta Republike Srbije opredeljena su za dve grupe privrednih subjekata. Razvrstavanje se vrši na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu. Pravna lica osnovana tokom 2019. i 2020. godine smatraju se malim pravnim licima. Isplata ovih direktnih davanja – novčanih sredstava išla bi preko namenskog računa koji bi privredni subjekat otvorio kod poslovne banke. Kako je rečeno na predstavljanju mera, potrebno je obavestiti Poresku upravu o banci kod koje privredni subjekat želi da otvori namenski račun (neka od svojih poslovnih banaka kod koje imate otvorene redovne račune). Sama tehnika realizacije ove pomoći tek treba da bude bliže uređena pravilnikom koji donosi ministar finansija.

  1. Mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, preduzetnici-paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica – Svi privredni subjekti iz ove grupe mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih sredstava iz budžeta u iznosu minimalne neto zarade za mart 2020. godine, po zaposlenom (30.367,04RSD) za 3 meseca. Isplata bi se izvršila u maju, junu i julu. Ovo pravo ima i preduzetnik, preduzetnik-paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice i za sebe i za svoje zaposlene ako ih ima, osim u slučaju ako je zaposlen negde drugo (dakle, ima preduzetničku radnju iz radnog odnosa) i ako je penzioner. Pravo na direktno davanje ostvaruje se i za zaposlene sa nepunim radnim vremenom (u srazmeri sa ugovorenim procentom radnog angažovanja).
  2. Velika pravna lica (50% osnovne minimalne neto zarade po zaposlenom). Spisak lica za koje veliko pravno lice ima pravo na direktno davanje, podnosiće se na posebnom obrascu koji propiše ministar finansija.

Gubitak prava

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko u periodu od uvođenja vanrednog stanja (od 15.032020), pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja (31.10.2020. godine), smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaključene ugovore o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u pomenutom periodu. Takođe, privredni subjekti ne smeju da isplaćuju dividendu do kraja 2020. godine, jer u tom slučaju gube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti.

Provera ispunjenosti navedenih uslova vršiće se na kraju svakog meseca do kraja 2020. godine, počev od aprila 2020. godine.

Privredni subjekti koji izgube pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja dužni su da najkasnije u roku od 5 (pet) dana od prestanka prava:

 • izvrše povraćaj svih direktnih davanja zajedno sa kamatom;
 • plate sve odložene obaveze zajedno sa kamatom.

Oslobođeni su plaćanja PDV svi koji bez naknade daju dobra ili izvše usluge Ministarstvu zdravlja, RFZO i zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini. Dakle, obveznik PDV koji izvrši promet robe ili uslugu navedenim subjektima PDV ne obračunava i ne plaća, a ima pravo na odbitak prethodnog PDV-a. Ovde je predviđena retroaktivnost, tj. ovo važi od 15. marta do dana prestanka vanrednog stanja. Za ovo je uvedena obaveza vođenja posebne evidencije koja obavezno sadrži naziv, adresu i PIB lica kojem je izvršen promet dobara ili usluga i podatke o ceni koštanja ili nabavnoj ceni dobara ili usluga čiji je promet izvršen.

← Vrati se na Blog

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Contents of the Memorandum of Association
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Svaki akt o osnivanju društva, bez obzira da li je to Odluka  o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, mora da sadrži sledeće elemente koji regulišu:

Podaci o članovima društva, kao i podatak o prebivalištu člana društva

Podaci koji se ovde podrazumevaju jesu lično ime i jedinstveni matični broj građana, kao i prebivalište članova društva. Ovo su podaci koji su upisani u Vašu ličnu kartu, te je neophodno obezbediti i kopiju ličnu karte koja se predaje prilikom overe osnivačkog akta kod javnog beležnika, kao i u Agenciji za privredne registre pirlikom predaje dokumentacije za registrovanje društva.

Poslovno ime i sedište društva

Svako društvo mora imati svoju poslovnu adresu, odnosno sedište. Ova adresa je takođe uključena u poslovno ime Vašeg društva. Asst Office Vam može obezbediti ovu adresu ili Vam pomoći da pronađete odgovarajući poslovni prostor ako Vam je isti potreban. Takođe, ako ste digitalni nomad ili freelancer, možemo Vam obezbediti virtualnu kancelariju, tako da ispunjavate zakonsku obavezu prilikom registracije društva, a da niste čak ni u Srbiji.

Pretežna delatnost društva

Svako društvo mora imati registrovanu bar jednu pretežnu poslovnu delatnost. Šifre poslovnih adelatnosti mogu se naći u Registru delatnosti. Društvo, osim što ima pretežnu poslovnu delatnost, može registrovati i dodatne delatnosti.

Ukupan iznos osnovnog kapitala društva

Minimalni iznos osnovnog kapitala društva, novčanog ili nenovčanog, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima je 100,00 dinara za d.o.o i 3.000.000,00 dinara za akcionarsko društvo. Izuzeće od ovog pravila može se naći u navedenom Zakonu i odnosi se na specifične poslovne delatnosti.

Iznos iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva

Svaki član društva doprinosi društvu putem novčanih ili nenovčanih uloga. Nenovčani ulozi su u srpskom zakonu navedeni kao stvari i prava.

Vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva

U većini slučajeva ulozi se uplaćuju u trenutku osnivanja i registracije društva, ali se u praksi primećuje izuzeće.

Udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima

Procenat osnovnog kapitala u vlasništvu svakog člana društva zavisi od iznosa uplaćenih i / ili unetih uloga tih članova.

Određivanje organa preduzeća i njihovih nadležnosti

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju da je upravljanje organizovano kao jednodomno, organi društva su:

 • Skupština;
 • Jedan ili više direktora.

Ako je uprava organizovana kao dvodomno, organi društva su:

 • Skupština;
 • Nadzorni odbor;
 • Jedan ili više direktora.

Zastupanje Društva

U većini slučajeva, društvo predstavlja njen direktor, ali i drugi predstavnici mogu biti navedeni u osnivačkom aktu. Svi predstavnici moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre. Asst Office Vam nudi mogućnost da bude registrovan kao zastupnik Vašeg pravnog lica, sa ovlšćenjima koje Vi odredite i koji se definišu ugovorom.

Trajanje i prestanak društva

Društvo se može osnovati na određeno ili neodređeno vrieme. Ove informacije moraju biti navedene i u Registracionim prijavama Agencije za privredne registre.

Ukoliko Vam je neophodna pomoć i podrška prilikom sačinjavama osnivačkog akta privrednog društva, kontaktirajte nas već danas.

← Vrati se na Blog

Kako osnovati i registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

How to Start a Limited Liability Company (LLC) in Serbia
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Izaberite odgovarajuće ime za svoje preduzeće

Poslovno ime mora da sadrži naziv firme, pravnu formu i mesto gde se nalazi sedište preduzeća, na primer, AsstOffice d.o.o Novi Sad.

Kada je reč o sedištu društva pored imena opštine i mesta u kojem je društvo registrovano, neophodno je u registracionu prijavu kao i u Odluku ili Ugovor o osnivanju, uneti i tačnu adresu, odnosno ulicu i broj. Ukoliko nemate mogućnost da zakupite poslovni prostor ili da društvo registrujete na adresu Vašeg prebivališta ili boravišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije.

Takođe, pri izboru naziva društva treba obratiti pažnju na to da li je naziv Vašeg društva identičan ili sličan poslovnom nazivu drugog društva. Stoga, treba da se uverite da je ime društva koje želite dostupno i da se razlikuje od imena drgih društava za najmanje tri znaka. U slučaju da je željeni naziv dostupan, i u skladu sa propisima, predlažemo da rezervišete taj naziv. Time ćete biti sigurni da niko neće registrovati preduzeće pod tim nazivom. Rezervacija naziva važi 60 dana.

Izradite Odluku ili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

Postoje dva različita tipa osnivačkog akta, koji predstavljaju konstitutivni akt svakog preduzeća. Jedna je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, i sačinjava se kada je osnivač društva samo jedno lice. Drugi je Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koji se sačinjava kada su dva ili više llica osnivači. Pri izradi ovih dokumenata postoje obavezni elementi propisani Zakonom o privrednim društvima, koji moraju biti uključeni u svaku Odluku ili Ugovor.

Overite potpis(e) osnivača

Zakonom o privrednim društvima je propisano da potpis (potpisi) osnivača moraju biti overeni od strane javnog beležnika. Preporučujemo notarizaciju najmanje 4 kopije konstitutivnog akta, jedan za javnog beležnika, jedan za izabranu banku, jedan za Agenciju za privredne registre i jedan za čuvanje u Vašim spisima.

Uplatite osnovni kapitala

Pre nego što odete u Agenciju za privredne registre da dostavite sva neophodna dokumente za osnivanje i registraciju preduzeća, morate uplatiti ili uneti osnovni kapital društva, bilo novčani ili nenovčani. Minimalni iznos osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iznosi 100,00 RSD, oko 0,83 EUR, osim ako je za određenu poslovnu aktivnost zakonom utvrđen veći iznos. Banka će otvoriti privremeni račun za ovu transakciju i izdati dokaz o plaćanju.

Pripremite registracionu prijavu i dostavite dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre predstavlja državni sistem registracije privrednih društava i preduzetnika, i postavljena je kao jedinstveno mesto konkakta za ove usluge. Pre podnošenja svih prethodno izrađenih, overenih i pripremljenih dokumenata, zajedno sa dokazom o plaćanju, neophodno je popuniti registracionu prijavu i uplatiti državne takse. Kada sva ova dokumenta dostavite Agenciji za privredne registre, potrebno je 3 do 5 dana da donesu Odluku o registraciji Društva.

Otvorite bankovni račun

Registracija preduzeća u Srbiji završava se otvaranjem bankovnog računa za novoosnovano preduzeće. Obično se u istoj banci u kojoj ste uplatili osnovni kapital otvara trajni bankovni račun, ali to nije obavezno. To znači da možete otvoriti privremeni bankovni račun za uplatu osnivnog kapitala u jednoj banci, i trajni bankovni račun preduzeća u drugoj banci.

Nakon što završite proces otvaranja trajnog računa za potrebe Vašeg društva, podnesite zahtev za prenos osnovnog kapitala  novootvoreni račun kako biste istim mogli raspolagati za potrebe društva.

Izaberite računovođu

Iako ovo možda ne izgleda kao deo procesa formiranja i registracije preduzeća, mi u AsstOffice-u želimo da osiguramo da su svi aspekti Vašeg poslovanja zadovoljeni. Stoga je naše stručno mišljenje da su računovodstvene usluge važan deo vođenja uspešnog poslovanja i zato preporučujemo da odaberete računovođu u procesu registracije preduzeća.

Ukoliko već danas želite da dobijete informacije u vezi sa osnivanjem društva sa odgraničenom odgovornošću, kontaktirajte Asst Office.

← Vrati se na Blog

Kako se registrovati kao preduzetnik

How To Register as a Sole Proprietor in Serbia

Izaberite odgovarajuće ime

U skladu srpskim zakonom, poslovno ime jpredizetnika mora da sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto sedišta preduzetnika. Može takođe da sadrži ime, kao i predmet poslovanja preduzetnika. Takođe, ime preduzetnika mora biti različito od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja, tako da ne izaziva zabunu u vezi identiteta drugog vlasnika. Što se tiče registrovane adrese, odnosno sedišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije. Savetujemo Vam da proverite dostupnost željenog poslovnog imena i, ako je to moguće, da ga rezervišete. Rezervacija važi 60 dana.

Izaberite osnovnu delatnost

Iako se ni jedan konkretan dokument ne odnosi na ovo pitanje, smatramo da je veoma važno da definišete koju poslovnu dealtnost želite da obavljate. Ova aktivnost će biti navedena u registracionoj prijavi. Ako, osim dominantne aktivnosti, želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete dodati precizan ili manje precizan opis ovih drugih delatnosti pored opisa osnovne delatnosti.

Pripremiti obrasce za registraciju i dostaviti dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre je organizovana kao jedinstveno mesto kontakta za registraciju kao samostalni preduzetnik u Srbiji. Pre nego što pošaljete registracionu prijavu, potrebno je platiti propisane državne takse i dostaviti dokaz o uplati. Uz obrazac za registraciju i dokaz o uplati za državne takse, neophodno je dostaviti i ličnu kartu, kao i saglasnosti ili drugi akt nadležnog organa, ako je to propisano kao uslov za registraciju po zakonu. Potrebno je 3 do 5 dana da Agencija za privredne registre donese odluku o registraciji.

Otvorite bankovni račun

Nakon što dobijete odobrenu Odluku o registraciji spreduzetnika, možete izabrati banku i otvoriti bankovni račun. Bez obzira da li vam je potrebna pomoć u odabiru naziva, pripremanju obrazaca za registraciju ili pomoći da odaberete banku koja odgovara Vašim poslovnim potrebama, AsstOffice Vam je na usluzi.