Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi

1. Obim i predmet Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi korišćenja („OUK“) predstavljaju ugovor o usluzi između AsstOffice (kojim upravlja AsstOffice doo Novi Sad) i klijenta („Klijent“) i primenjuju se na sve pravne odnose između njih radi pružanja pravnih i poslovnih usluga. Podrazumeva se da je Klijent prihvatio OUK prilikom slanja upita ili zahteva AsstOffice-u.

Klijent i AsstOffice mogu odstupiti od OUK sporazumno, u tom slučaju će se odgovarajuće odredbe u OUK zameniti. Bez obzira na odstupanje od OUK-a, neće biti pravno obavezujuće ako AsstOffice pismeno ne potvrdi.

2. Ponude, zaključivanje ugovora i naknada za usluge

Ponuda AsstOffice-a važi isključivo u pismenoj formi (pošta ili e-pošta) i u periodu od 1 meseca od datuma ponude, osim ako nije određen datum valjanosti u ponudi.

Ugovor će biti sklopljen nakon što Klijent pismeno prihvati ponudu koju izda AsstOffice ili ako AsstOffice pošalje pismenu potvrdu o dodeljivanju Klijenta.

Ako Klijent koji dodeli zadatak izričito ne izjavi da deluje u ime treće strane u trenutku sklapanja ugovora i osim ako ne navede ime i adresu za naplatu ove treće strane, AsstOffice će smatrati osobu koja je dodelila AsstOffice-u zadatak da bude klijent. Naknada za uslugu navedena je u ponudi koju AsstOffice pruža klijentu.

3. Izmena i otkazivanje naloga

U slučaju da Klijent izvrši bilo kakve izmene ili dopune zadatka nakon zaključenja ugovora, AsstOffice će imati pravo da naplati dodatnu naknadu i / ili izmeni rok isporuke.

Otkazivanje narudžbe u bilo kojem trenutku moguće je samo u slučaju ako pružanje usluge postane nemoguće zbog razloga van kontrole Klijenta.

Otkazivanje narudžbe važi samo ako je pismeno (pošta ili e-pošta).

AsstOffice većinu svojih usluga nudi uz plaćanje. Ako se narudžba otkaže tokom obavljanja usluge, AsstOffice će Klijentu pružiti dosadašnji posao, a delovi koji još nisu izvedeni ili isporučeni mogu biti vraćeni (videti odeljak 8: Plaćanje).

4. Izvršenje porudžbina, rok isporuke i isporuke

AsstOffice se slaže da će nalog Klijenta izvršiti na kompetentan i profesionalan način.
Ako datum / vreme završetka usluge predstavlja bitan element narudžbe, Klijent će ovu činjenicu uključiti prilikom narudžbe. Rokovi isporuke neće biti validni ukoliko ih AsstOffice izričito ne potvrdi pismenim putem. AsstOffice se slaže da će odmah obavestiti Klijenta o svim okolnostima koje mogu odgoditi dogovoreni datum / vreme isporuke.

Klijent se drži da učini sve što je potrebno kako bi se omogućila blagovremena isporuka od strane AsstOffice-a.
Ako Klijent ne dostavi AsstOffice-u potrebne materijale za obavljanje usluge u roku, kako je dogovoreno u nalogu, AsstOffice ima pravo produžiti rok isporuke sa vremenskim periodom kašnjenja.

AsstOffice može zatražiti, a Klijent se slaže da će pružiti dodatne informacije, dokumentaciju ili druge referentne materijale koji se odnose na uslugu ugovorom. Klijent će takvim materijalima i / ili informacijama dostaviti AsstOffice na vlastiti rizik i trošak Klijenta.

5. Poverljivost

AsstOffice će poštovati strogu poverljivost svih informacija koje Klijent stavlja na raspolaganje. AsstOffice će preduzeti sve razumne korake kako bi obezbedio da svaki interni i eksterni provajder usluga koji stekne pristup informacijama o Klijentu drže u strogoj poverljivosti. AsstOffice ne može biti odgovoran za bilo koje nepredviđeno kršenje njihove dužnosti poverljivosti.

AsstOffice i Klijent su saglasni da strogo poverljivo čuvaju sve poslovne, vlasničke i druge poverljive informacije druge strane, koje su obema stranama postale poznate tokom poslovnog odnosa i nakon raskida te veze. Obe strane se slažu da će posebno paziti da se sve takve informacije čuvaju u tajnosti od trećih lica koja nisu uključena u pitanja poslovnog odnosa između AsstOffice-a i Klijenta. Sve ugovorne obaveze između Klijenta i AsstOffice-a čuvaju se na sigurnom i udaljenom od neovlašćenog pristupa. Obaveza o poverljivosti ostaje na snazi i nakon okončanja poslovnog odnosa ili ugovornog sporazuma.

Klijent pristaje da AsstOffice, navodi Klijenta kao referencu u marketinškim materijalima kompanije AsstOffice-a.

6. Žalbe na kvalitet i garancije

Žalbe u vezi sa kvalitetom usluga Klijent mora podneti odmah, ali najkasnije u roku od jedne nedelje nakon prijema odgovarajućeg materijala. Klijent je odgovoran za štetu nastalu odloženim podnošenjem žalbe. Žalba zbog kvaliteta ili garancija, zajedno sa pratećim dokazima, podnosi se AsstOffice-u pismeno. Izjava o prigovoru na kvalitet ili garanciji ne mora nužno osloboditi Klijenta od njegove obaveze plaćanja.

U slučaju valjane žalbe na kvalitet ili garancije, Klijent će AsstOffice-u odobriti razuman vremenski period za poboljšanje ili zamenu materijala. Ukoliko Klijent odbije ovu mogućnost AsstOffice-u ili angažuje treću osobu da ispravi nedostatke, tada će AsstOffice biti oslobođen svoje obaveze da poboljša ili zameni proizvod.

Ukoliko AsstOffice otkloni nedostatke u dogovorenom roku, klijent je dužan da plati puni iznos fakture.
Ako AsstOffice ne uspe da ispravi nedostatke u odgovarajućem produženju roka, Klijent može raskinuti ugovor ili zatražiti smanjenje naknade. U slučaju manjih grešaka, Klijent nema pravo da raskine ugovor.

7. Nadoknada štete

AsstOffice je odgovoran za štetu koju Klijent pretrpi, u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. AsstOffice ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koju pretrpi Klijent koja se može pripisati Klijentovim postupcima ili izostanku postupka. AsstOffice neće biti odgovoran za gubitak profita klijenta. AsstOffice ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za druge oblike štete, kao što su posledična šteta, gubitak dobiti ili drugi gubici.

AsstOffice će biti u obavezi da naknadi dokazanu štetu do maksimalnog iznosa od 50% naknade za uslugu, bez primenljivih poreza, ali ne preko 200,00 EUR po zadatku.

8. Plaćanje

Ako nije drugačije pismeno dogovoreno, Klijent se obavezuje da će ugovorenu naknadu za usluge platiti bankovnim prenosom, kreditnom karticom ili gotovinom unapred, pre nego što AsstOffice počne da pruža uslugu.
U slučaju kašnjenja u plaćanju, klijent je dužan dodatno platiti odgovarajuću kamatu za zakasnelo plaćanje.

Ako Klijent odloži plaćanje, AsstOffice zadržava pravo da obustavi bilo koji tekući zadatak za Klijenta dok se ne izvrši puna uplata zaostalih usluga. Ova mera je takođe primenljiva za narudžbe Klijenta gde je fiksni rok isporuke dogovoren sa AsstOffice.
U slučaju otkazivanja usluge, povrat novca može biti dostupan u obrnutoj proporciji u meri u kojoj je usluga izvršena.

9. Autorska prava

Ako nema izričitog pismenog pristanak, autorska prava na bilo koje dokumente izdate i/ili napisane od strane AsstOffice-a ostaju na AsstOffice-u. Nakon uplate punog iznosa navedenog u fakturi, u skladu sa uslovima plaćanja AsstOffice, autorska prava na dokument prelaze na Klijenta. Svako korišćenje proizvoda pre prijema pune uplate smatra se potpunim prihvatanjem usluge koju pruža AsstOffice bez rezervacije.

Klijent će obestetiti AsstOffice o bilo kom zahtevu trećih lica u vezi sa navodnim kršenjem imovinskih prava, patentnih prava, autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine prilikom izvršenja ugovora.

10. Merodavno pravo

Za sve pravne poslove i odnose između Klijenta i AsstOffice-a merodavno je pravo Republike Srbije. Za sve pravne sporove utvrđuje se nadležnost suda u Novom Sadu, Republika Srbija.

Kontakt