Politika privatnosti

Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (u daljem tekstu: Uredba) zahteva da kontrolor preduzme odgovarajuće mere da obezbedi sve informacije koje se odnose na obradu ličnih podataka subjektu podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, koristeći jasan i jasan jezik, kao i da kontrolor olakšat će ostvarivanje prava subjekta podataka.

Obaveza pružanja podataka subjektima podataka pre obrade tražena je i Zakonom CXII iz 2011. o slobodi informacija.

Informacije ispod su namijenjene ispunjavanju ove zakonske obaveze naše kompanije.

                                                                                                                   POGLAVLJE I
                                                                                                        KONTROLOR PODATAKA

Izdavalac ovih informacija, koji takođe deluje kao kontrolor:

Naziv kompanije: AsstOffice d.o.o. Novi Sad
Registrovana adresa: 21000 Novi Sad, Stražilovska 27/1
Registarski broj kompanije: 21466158
Zastupnik: Aleksandar Marinković
Adresa elektronske pošte: office@asstoffice.com
Vebsite: asstoffice.com
(u daljem tekstu: Kompanija)

                                                                                                                     POGLAVLJE II
                                                                                                       NAZIV OBRAĐIVAČA PODATAKA

„Obrađivač“ znači fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora (član 4 (8) Uredbe).

Za upotrebu procesora nije potrebna prethodna saglasnost subjekta podataka, ali on ili ona moraju biti obavešteni. U skladu sa tim, pružamo sledeće informacije:

1. Provajderi IT usluga naše kompanije

Da bi pokrenuli i upravljali svojim IT sistemima, naša kompanija koristi procesore podataka, koji pružaju IT usluge (usluge hostinga, usluge e-pošte, sistemska administracija, CRM usluge) i obrađuju lične podatke date na veb lokaciji, putem e-pošte ili u bilo kom na drugi način u vezi sa uslugama koje pruža naša kompanija – tokom perioda našeg ugovora sa njima.

2. Pružaoci računovodstvenih usluga naše kompanije

Naša kompanija koristi ugovorenog dobavljača usluga za ispunjavanje poreskih i računovodstvenih obaveza, koji takođe obrađuje lične podatke fizičkih lica koja su u ugovornom ili platnom odnosu s našom kompanijom kako bi ispunila naše poreske i računovodstvene obaveze.

                                                                                                                        POGLAVLJE III
                                                                                     OBRADA PODATAKA U ODNOSU NA PRUŽANJE USLUGA

                                                                                                                      Poseta veb stranice
                                                                                                          Informacije o korišćenju kolačića

(1) U skladu sa uobičajenom praksom na Internetu, naša kompanija koristi kolačiće na svojoj veb stranici. Kolačić je mala datoteka podataka sa nizom znakova koji se postavljaju na računar posetioca kada on ili ona posete veb stranicu. Kada posetilac ponovo poseti veb stranicu, zahvaljujući kolaču, može prepoznati pretraživač posetioca.

(2) Veb stranica naše kompanije čuva i obrađuje sledeće podatke posetioca i uređaj koji se koristi za pregledavanje:

• IP adresa posetioca,
• tip pretraživača,
• podešavanja operativnog sistema uređaja koji se koristi za pretraživanje (jezičke postavke),
• datum posete,
• posećena (pod) stranica, korišćena funkcija ili usluga.

(3) Nije obavezno prihvatiti i omogućiti upotrebu kolačića. Možete da resetujete podešavanja pretraživača da odbije bilo koji kolačić ili da Vas obavesti kada se kolačić šalje na Vaš računar. Iako većina pretraživača podrazumevano automatski prihvata kolačiće, ovo se može generalno izmeniti kako bi se sprečilo automatsko prihvatanje i pružilo Vam priliku da odlučite u veoma individualnom slučaju.

Informacije o podešavanjima kolačića najpopularnijih veb pretraživača možete pronaći klikom na neke od postavljenih linkova:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari

Pored toga, imajte na umu da neke funkcije ili usluge na veb stranici možda ne rade ispravno sa onemogućenim kolačićima.

(4) Kolačići koji se na veb stranici koriste sami ne mogu da utvrde identitet korisnika.

(5) Kolačići koji se koriste na veb stranici kompanije:

a) Strogo (tehnički) potrebni sesijski kolačići

Ovi kolačići omogućavaju posetiocu da pregleda veb stranicu i koristi njegove funkcije i usluge pružene putem veb stranice glatko i potpuno, uključujući posebno praćenje kretanja korisnika na veb stranici tokom određene posete. Ovi kolačići se zadržavaju samo tokom trenutne posete i kada sesija završi i pretraživač se zatvori, ovi kolačići se automatski brišu sa vašeg računara.

Pravni osnov ove vrste obrade je član 13 / A (3) Zakona CVIII iz 2001. o određenim pitanjima elektronskih usluga trgovanja i usluga informacionog društva.

Svrhe obrade: osigurati pravilan rad veb stranice.

b) Kolačići na osnovu saglasnosti:

Ovi kolačići omogućavaju Kompaniji da pamti odabire koje je korisnik izvršio na veb stranici. Posetilac može da prigovori na ovu vrstu obrade u bilo koje vreme pre ili za vreme korišćenja usluge. Ovi podaci ne mogu biti povezani sa identifikacionim podacima korisnika i ne mogu se otkriti trećoj osobi bez pristanka korisnika.

c) Funkcionalni kolačići:

Svrhe obrade: Povećanje efikasnosti usluge i korisničkog iskustva kao i korišćenje veb stranice.

Period obrade je 6 meseci.

Obim obrađenih podataka: ZOPIM, ADDTOANI

d) Kolačići performansi koje možete naći ovde:

kolačiće Google Analitics
kolačiće Google Adwords
– Facebook kolačići

Obrada koja se odnosi na uslugu biltena

(1) Fizičko lice koje se registruje za uslugu biltena na vebsajtu može dati saglasnost na obradu klikom na odgovarajuću potvrdnu kućicu. Subjekt podataka u bilo kojem trenutku može odjaviti pretplatu na biltena klikom na opciju „Otkaži pretplatu“ u biltenu ili pisanjem ili slanjem e-pošte, što znači da je saglasnost opozvana. U ovom slučaju odmah brišemo svaki podatak osim adrese e-pošte relevantne osobe i činjenicu da se odjavio sa ove usluge.

(2) Kategorije obrađenih podataka: ime fizičke osobe (ime i prezime), adresa e-pošte, zemlja porekla, mesto prebivališta (država), grupa usluga.

(3) Svrhe obrade ličnih podataka:

– Slanje biltena o proizvodima i uslugama naše Kompanije
– Slanje promotivnog materijala

(4) Pravni osnov obrade: saglasnost subjekta podataka.

(5) Primaoci ličnih podataka koji imaju pristup bazi eDm unutar i izvan kompanije: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju usluge kupca i marketinške poslove; zaposleni dobavljača IT usluga kompanije kao obradnik podataka u svrhu pružanja usluga hostinga.

(6) Period za koji će se lični podaci čuvati: do pružanja usluge biltena ili dotične osobe koja ukida svoj pristanak (zahtev za brisanjem).

   Zatraži kontakt putem popunjavanja mrežnog obrasca na veb stranici ili slanjem e-pošte

(1) Fizičko lice koje ispunjava internetski obrazac za traženje kontakta na veb lokaciji može dati saglasnost na obradu klikom na odgovarajuću potvrdnu kućicu.

(2) Kategorije obrađenih podataka (mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste usluge): ime fizičke osobe (ime i prezime), telefonski broj, adresa e-pošte, kopija pasoša i / ili vize, datum rođenja, bračni status, putne informacije.

(3) Svrhe obrade ličnih podataka:

– Zahtev za kontakt elektronskim putem, telefonom i SMS-om ili slanjem redovne pošte;
– Slanje informacija o novostima vezanim za proizvode, usluge, uslove i odredbe, posebne ponude naše kompanije;
– Procena podobnosti za usluge;
– Davanje ponude u vezi sa uslugama koje se pružaju na veb lokaciji i isporuka ovih usluga.

(4) Pravni osnov obrade: saglasnost subjekta podataka ili odgovor na zahtev subjekta podataka.

(5) Primaoci ličnih podataka koji imaju pristup bazi podataka klijenta unutar i van kompanije: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju poslove za korisnike i marketinške poslove; zaposleni dobavljača IT usluga kompanije kao obradnik podataka u svrhu pružanja usluga hostinga.

Period za koji će se lični podaci čuvati: 6 meseci ili dok subjekat podataka opozove svoju saglasnost (zahteva brisanje).

Obrada podataka naših ugovorenih partnera – administracija kupaca i dobavljača

(1) Društvo obrađuje sledeće lične podatke fizičkih lica koja stupaju u poslovni odnos sa Društvom kao kupci ili dobavljači / saradnici na osnovu njegovih zakonskih obaveza u svrhu zaključivanja, izvršavanja i raskida ugovora i pružanja ugovora popust, kao što je određeno u važećim zakonima i propisima: ime, ime pri rođenju, datum rođenja, devojačko prezime majke, adresa, poreski identifikacioni broj, broj kartice privatnog preduzetnika, broj kartice primarnog proizvođača, broj lične karte, registrovana adresa, sajt adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, adresa veb stranice, broj bankovnog računa, broj klijenta (broj klijenta, broj naloga), internetski identifikator (lista kupaca i dobavljača, lista stalnih kupaca). Ova obrada se smatra zakonitom čak i ako je neophodna da bi se preduzeli koraci na zahtev subjekta podataka pre sklapanja ugovora. Primaoci ličnih podataka: zaposleni i obrađivači podataka Kompanije koji obavljaju usluge kupca, poreze i računovodstvene poslove. Period obrade ličnih podataka: 5 godina nakon raskida odgovarajućeg ugovora.

Podaci za kontakt fizičkih lica koja predstavljaju klijente, kupce i dobavljače / saradnike koji su pravna lica

(1) Kategorije ličnih podataka koje se mogu obrađivati: ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, internetska ID fizičke osobe.

(2) Svrhe obrade ličnih podataka: izvršavanje ugovora sa partnerom Društva kao pravnim licem i održavanje poslovnog odnosa; njegov pravni osnov: legitimni interes kompanije

(3) Primaoci ili kategorije primalaca ličnih podataka: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju poslove usluga za korisnike.

(4) Period za koji će se lični podaci čuvati: prestaje 5 godina nakon poslovnog odnosa i imenovanja subjekta podataka kao reprezentativnog.

Specijalna obrada koja se odnosi na pružanje pojedinačnih usluga

(1) Kontrolor može obrađivati lične podatke subjekta podataka koji mogu sadržavati različite delove osetljivih podataka za pružanje svojih usluga.

(2) Kategorije ličnih podataka koje naša kompanija obrađuje mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste usluge. Obrada koja se odnosi na svaku od pruženih usluga:

Usluge formiranja preduzeća

Kategorije obrađenih podataka: devojačko prezime majke, mesto rođenja, poštanska adresa, poreski broj, broj socijalnog osiguranja, broj i kopija dozvole boravka, kopija pasoša, broj bankovnog računa, druga poslovna imovina, putni podaci.

Primaoci i kategorije primalaca ličnih podataka: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju zadatke za usluge kupcima i nadležni organi, javna tela i poslovni partneri (banka, Državna poreska i carinska uprava, Agencija za privredne registre. Javni beležnici).

Usluga vezana za boravišnu dozvolu

Kategorije obrađenih podataka: devojačko prezime majke, mesto rođenja, poštanska adresa, poreski broj, broj socijalnog osiguranja, broj i fotokopija boravišne dozvole, fotokopija pasoša, druga poslovna imovina, putne informacije, pol, bračni status, broj bankovnog računa , kriminalna i sudska istorija, religija, etnička pripadnost, zdravstveno stanje.

Primaoci i kategorije primalaca ličnih podataka: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju zadatke za usluge kupcima i nadležne vlasti, javna tela i poslovni partneri / saradnici, Državna poreska i carinska uprava, Kancelarija rada, Kancelarija za registraciju građana, banka, posrednik osiguranja i privatna osiguravajuća kuća, agencija za nekretnine, vlasnik zakupljene imovine).

U određenim slučajevima možda će biti potrebno obraditi lične podatke članova porodice; u ovom slučaju su kategorije podataka i primaoci iste kao one za Subjekt podataka.

Administrativne usluge vezane za boravak stranaca u Srbiji:

Kategorije obrađenih podataka: devojačko prezime majke, mesto rođenja, poštanska adresa, poreski broj, broj socijalnog osiguranja, broj i fotokopija boravišne dozvole, fotokopija pasoša, druga poslovna imovina, putne informacije, pol, bračni status, broj bankovnog računa , kriminalna i sudska istorija, religija, etnička pripadnost, zdravstveno stanje.

Primaoci i kategorije primalaca ličnih podataka: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju poslove usluga za korisnike i nadležne vlasti, javna tela i poslovni partneri / saradnici, Državna poreska i carinska uprava, Kancelarija rada, Kancelarija za registraciju građana, banka, posrednik osiguranja i privatna osiguravajuća kuća, agencija za nekretnine, vlasnik zakupljene imovine).

Za usluge zapošljavanja, obrada ličnih podataka onih koji se prijavljuju kao saradnik koji je najavljen uključuje sledeće:

– kategorije obrađenih podataka: ime, adresa, prethodni poslovi, polje interesovanja, podaci o platama
– Primaoci ili kategorije primalaca ličnih podataka: zaposleni u Kompaniji koji obavljaju poslove usluga za korisnike i zaposleni kupca koji je naručio uslugu.

(3) Svrhe obrade ličnih podataka:

– Pružanje naručene usluge
– Administracija na osnovu zahteva kupca
– Za službu za zapošljavanje, pronalaženje posla za podnosioca zahteva.

(4) Pravni osnov obrade: saglasnost subjekta podataka; izvršenje ugovora; izričite saglasnost prijavom za saradnika.

(5) Zaposleni u dobavljaču IT usluga kompanije kao obradnik podataka.

Period za koji će se lični podaci čuvati: 12 meseci ili dok subjekat podataka opozove svoju saglasnost (zahteva brisanje).

                                                                                                                          POGLAVLJE IV
                                                                                                OBRADA NA OSNOVU PRAVNE OBAVEZE

Obrada u ispunjavanju poreskih i računovodstvenih obaveza

(1) Društvo obrađuje relevantne lične podatke fizičkih osoba koje stupaju u poslovne odnose sa Društvom kao kupci ili dobavljači na osnovu svojih zakonskih obaveza u ispunjavanju svojih poreskih i računovodstvenih obaveza kako bi trebalo odrediti u najboljim zakonima i propisima. Obrađeni podaci, posebno, sledeće: poreski broj, ime, adresa, status oporezivanja na osnovu članova 169. i 202. zakona CXXVII iz 2017. o porezu na dodatnu vrednost; ime, adresa, ime osobe ili organizacije koja je naredila obavljanje poslovnih aktivnosti, ime osobe koja je potpisala nalog za plaćanje i ime osobe koja je potvrdila izvršenje operacija, kao i potpis kontrolora, zavisno od određene organizacije; potpis primaoca na račun za plaćanje i potpis uplatitelja na šalteru; broj kartica privatnog preduzetnika, broj kartica primarnog proizvođača, poreški identifikacioni broj.

(2) Period za koji će se lični podaci čuvati: 10 godina nakon postojanja pravnih odnosa koji uspostavljaju pravnu osnovu obrade.

(3) Primaoci ličnih podataka: zaposleni i obrađivači podataka Društva koja obavljaju poslove oporezivanja, računovodstva, platnog prometa i socijalnog osiguranja.

                                                                                                                             POGLAVLJE V
                                                       INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA U ODNOSU SA OBRADOM VAŠIH LIČNIH PODATAKA

U cilju jasnosti i transparentnosti, u ovom poglavlju ćemo dati kratak pregled Vaših prava u vezi sa obradom vaših podataka.

Pravo na informacije

Subjekt podataka ima pravo da prima informacije o činjenicama i podacima koji se odnose na obradu pre obrade.

Pravo pristupa

Subjekt podataka ima pravo da od kontrolora dobije potvrdu o tome da li se lični podaci koji se tiču njega ili nje obrađuju ili, ako je to slučaj, pristup ličnim podacima i povezanim informacijama kako je određeno u Uredbi .

Pravo na ispravku

Subjekt podataka ima pravo da od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja dobije ispravke netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na nepotpune lične podatke, uključujući pružanje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo biti zaboravljeno“)

Subjekt podataka ima pravo da bez odobrenja odlaganja dobije od kontrolora brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a kontrolor je dužan bezbrižno brisati lične podatke ako se primjenjuje jedan od razloga utvrđenih Uredbom:

Pravo na ograničenje obrade

Subjekt podataka ima pravo da od kontrolera dobije ograničenje obrade tamo kada su ispunjeni uslovi navedeni u Uredbi.

Obaveza obaveštenja u vezi sa ispravljanjem ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade

Kontrolor će dostaviti bilo kakvo ispravljanje ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade svakom primaocu kome su lični podaci obelodanjeni, osim ako se to ne dokaže nemogućim ili ne uključuje nesrazmerne napore. Kontrolor će obavestiti subjekta podataka o tim primaocima ako ih korisnik zahteva.

Pravo na prenosivost podataka

U skladu sa uslovima navedenim u Uredbi, osoba sa podacima ima pravo da prima lične podatke koji se odnose na njega ili koje je on ili ona predao Kontroloru, u strukturiranom, često korišćenom i strojno čitljivom formatu i ima pravo da te podatke prosledi drugom kontroleru bez ometanja od kontrolera kome su lični podaci dostavljeni.

Obaveštenje o povredi ličnih podataka subjektu podataka

Kada kršenje ličnih podataka može dovesti do visokog rizika za prava i slobode fizičkih lica, kontrolor će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti subjekta podataka o kršenju ličnih podataka.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu (pravo na administrativni lek)

Svaki subjekt podataka ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog prebivališta, mjestu rada ili mjestu navodnog kršenja ako subjekt podataka smatra da se obrada ličnih podataka odnosi na ako prekrši ovaj Pravilnik.

                                                                                                     POGLAVLJE VI
                   PODNOŠENJE ZAHTEVA U VEZI SA AKCIJAMA ZA OBRADU PODATAKA KOJE UPRAVLJA KONTROLER

Kontrolor obezbeđuje podatke o preduzetim radnjama na zahtev subjektu podataka radi izvršavanja njegovih prava bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od mesec dana od prijema zahteva.

Taj period se po potrebi može produžiti za još dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Kontrolor će obavestiti subjekta podataka o svakom takvom produženju u roku od mesec dana od prijema zahteva, zajedno sa razlozima kašnjenja.

Ako subjekt podataka podnese zahtev elektronskim putem, a ukoliko subjekt podataka drugačije ne zatraži, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Ako kontrolor ne preduzme radnju na zahtev subjekta podataka, kontrolor će bez odlaganja obavestiti subjekta podataka, a najkasnije u roku od mesec dana od prijema zahteva o razlozima ne preduzimanja radnje i o mogućnosti podnošenja žalba kod nadzornog organa i traženje pravnog leka.

Informacije date u članovima 13. i 14. Uredbe i bilo kakve komunikacije i bilo koje radnje preduzete na pravu subjekta podataka (čl. 15. do 22. i 34.) kontrolor obezbeđuje besplatno. Ako su zahtevi od subjekta podataka očigledno neosnovani ili preterani, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, kontrolor, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili preduzimajući tražene radnje, može:

a) naplatiti naknadu u iznosu od 6.000,00 dinara; ili
b) odbiti da postupa po zahtevu.

Kontrolor treba da snosi teret dokazivanja očigledno neutemeljenog ili preteranog karaktera zahteva.

Ako kontrolor ima osnovane sumnje u identitet fizičke osobe koja podnosi zahtev, kontrolor može zatražiti pružanje dodatnih informacija neophodnih za potvrđivanje identiteta subjekta podataka.

Za sva pitanja koja nisu uređena navedenom Uredbom, a u vezi su sa merodavnim pravom Republike Srbije, imaju se primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnosti Republike Srbije.

Kontakt